ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ
భారత మాత కి - జై

ఓం... ఓం... ఓం...

శుక్లాం బరధరం విష్ణుం
శశివర్ణం చతుర్భుజం !
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్
సర్వ విఘ్నేప శాంతయే !!
అగజానన పద్మార్కం
గజానన మహర్నిశం !
అనేక దంతం భక్తానాం
ఏక దంతం ముపాస్మహే !!


గురు బ్రహ్మ
గురు విష్ణు
గురు దేవో మహేశ్వరహః
గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ
తస్మె శ్రీ గురవే నమః


 • మాతృ దేవోభవ
 • పితృదేవోభవ
 • ఆచార్య దేవోభవ
 • అతిధి దేవోభవ

 • సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ
 • విధ్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మేసదా
 • పద్మపత్ర విశాలాక్షీ పధ్మకేసరి వర్జినీ
 • నిత్యం పద్మాలయా దేవీ సామాపాతు సరస్వతీ
 • భగవతీ భారతీ పూర్ణేందు బింద్వన నాం .

 • శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ కి ... జై
 • సీతా రామ మూర్థి కి ... జై
 • భారత మాత కి... జై
 • జై జై గీత - భగవద్గీత

 • ఓం
 • గం గణపతియే నమో నమః
 • సిద్ది వినాయక నమో నమః
 • అష్ట వినాయక నమో నమః
 • గణపతి బప్పా మోరియా (3 Times)

  భజన పాట

 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము |2|
 • అభినందనలందుకొన్న కోతి మూక ధన్యము
 • ఆశీస్సులు పొందిన ఆ పక్షి రాజు ధన్యము |2|
 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము
 • రేగిపండు తినిపించిన శబరి మాత ధన్యము
 • నావ నడిపి దరిజేర్చిన గుహుని సేవ ధన్యము |2|
 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము
 • పాద ధూళి సోకిన శిల ఎంతో ధన్యము
 • వారధిని నిలిపిన సాగర జలమెంతో ధన్యము |2|
 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము
 • మధురాతి మధురము రెండక్షరాల మంత్రము
 • సత్యధర్మ శాంతియే రాముని అవతారము |2|
 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము
 • రామ కార్యము చేబట్టిన భక్తులెంతో ధన్యము
 • రామ నామము స్మరిస్తున్న మనమెంతో ధన్యము |2|
 • రామ రామ రామయన్న రామ చిలుక ధన్యము
 • రామ ప్రేమ చూరగొన్న చిట్టి ఉడుత ధన్యము |2|
 • జై శ్రీ రాం - జై జై శ్రీ రాం
 • భరత మాతకీ - జై
 • సామూహికంగా
 • శ్రీ రామ జయ రామ జయ జయ రామ్
 • (108 సార్లు )