శ్రీరామ సేవా సమితి - కార్యక్రమము స్వరూపము

ప్రార్థన
గణేష్ పాటలు
శ్రీరాముని భజన పాటలు
శ్రీరామ నామ స్మరణ
లింగాష్టకము
హనుమాన్ చాలీసా
హారతి
శాంతి మంత్రము